Poistenie pre občanov

Účelom poistenia schopnosti splácať úver je ochrániť Vás a Vašich blízkych pred dôsledkami nečakaných životných udalostí, ktoré môžu spôsobiť Vašu platobnú neschopnosť. Poskytujeme Vám možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov, ktoré by mohli ohroziť Vašu schopnosť splácať úver. K poisteniu je možné pristúpiť súčasne s uzavretím úverovej zmluvy.

Výhody poistenia

 • Poistený ste už odo dňa poskytnutia (vyplatenia) úveru
 • Bez skúmania zdravotného stavu ako podmienky pre pristúpenie k poisteniu
 • Poistený ste počas celej doby splatnosti úveru
 • Poistné plnenie v prípade práceneschopnosti už po 30 dňoch trvania
 • Poistné plnenie v prípade hospitalizácie už od štvrtého dňa trvania
 • Za každý deň hospitalizácie uhradí poisťovňa 20 % z mesačnej splátky po dobu 30 dní
 • Úhrada celej mesačnej splátky alebo zostatku úveru poisťovňou v prípade poistnej udalosti

Balíky poistenia

A
Balík
Poistenie pre prípad
 • Straty života
 • Úplnej trvalej invalidity
 • Práceneschopnosti
 • Hospitalizácie z dôvodu úrazu

Cena mesačne: individuálne

Spotrebiteľský úver
B
Balík
Poistenie pre prípad
 • Straty života
 • Úplnej trvalej invalidity
 • Práceneschopnosti
 • Hospitalizácie z dôvodu úrazu
 • Straty zamestnania

Cena mesačne: individuálne

Spotrebiteľský úver
C
Balík
Poistenie pre prípad
 • Straty života

Cena mesačne: individuálne

Spotrebiteľský úver

Poistenie pre Spotrebiteľov, ktorí v čase žiadosti o spotrebiteľský úver:

Balík A a Balík B

 • majú 62 rokov a menej
 • nebol im priznaný a nepoberajú invalidný dôchodok
 • nebol im priznaný a nepoberajú starobný dôchodok
 • nie sú v pracovnej neschopnosti

Balík C

 • sú starší ako 63 rokov a mladší ako 69 rokov (vrátane)

Poistenie pre podnikateľov

Účelom poistenia schopnosti splácať úver je ochrániť Vás a Vašich blízkych pred dôsledkami nečakaných životných udalostí, ktoré môžu spôsobiť Vašu platobnú neschopnosť. Poskytujeme Vám možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov, ktoré by mohli ohroziť Vašu schopnosť splácať úver. K poisteniu je možné pristúpiť súčasne s uzavretím úverovej zmluvy.

Balíky poistenia

D
Balík
Poistenie pre prípad
 • Straty života
 • Úplnej trvalej invalidity
 • Práceneschopnosti

Cena mesačne: individuálne

Podnikateľský úver

Poistenie pre Podnikateľov, ktorí v čase žiadosti o úver:

Balík D

 • Majú 62 rokov a menej
 • Nebol im priznaný a nepoberajú invalidný dôchodok
 • Nebol im priznaný a nepoberajú starobný dôchodok
 • Nie sú v pracovnej neschopnosti

Poistné riziká

 • Pracovná neschopnosť (Úplná dočasná invalidita)

  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.

 • Úplná trvalá invalidita

  Ak ste boli v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňou uznaný za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

 • Úmrtie

  Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.

 • Strata zamestnania

  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak poistený v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom jeho pracovný úväzok bol väčší ako 25 hodín týždenne a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 dní.

 • Hospitalizácia

  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne za dobu hospitalizácie 30 dní za jednu poistnú udalosť.

Výška poistného krytia

 • Pracovná neschopnosť (Úplná dočasná invalidita)

  Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 30 dní pracovnej neschopnosti poisteného. V prípade, že medzi dvomi stavmi práceneschopnosti neubehlo viac ako 60 dní, budú oba tieto stavy posudzované ako jedna poistná udalosť, pričom sa na v poradí druhú práceneschopnosť čakacia lehota 30 dní nevzťahuje.

 • Úplná trvalá invalidita

  Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej úplnou trvalou invaliditou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu uznania poistnej udalosti a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu uznania poistnej udalosti. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej trvalou invaliditou poisteného poistenie zaniká.

 • Úmrtie

  Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného je vo výške zostatku istiny úveru skutočne vyčerpaného a nesplateného ku dňu smrti poisteného a riadneho úroku z istiny úveru, ktorý bol zročný a nesplatený ku dňu smrti poisteného. Plnením v prípade poistnej udalosti spôsobenej smrťou poisteného poistenie zaniká.

 • Nedobrovoľná strata zamestnania

  Výška poistného plnenia sa rovná mesačným splátkam úveru vrátane splátky poistného, ktorých deň splatnosti podľa príslušnej Zmluvy o úvere pripadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, počínajúc prvou mesačnou splátkou úveru splatnou po uplynutí 2 mesiacov trvania nezamestnanosti poisteného. U každého jedného poisteného môže plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania predstavovať maximálne 12 mesačných splátok úveru, pričom plnenie v pomere na jednu mesačnú úverovú splátku nepresiahne čiastku 1 000 €. Počas celej doby poistenia môže plnenie z dôvodu straty zamestnania u každého jedného poisteného predstavovať maximálne 24 mesačných splátok úveru.

 • Hospitalizácia

  V prípade hospitalizácie poisteného z dôvodu úrazu dlhšie ako 3 dni, v dobe trvania poistenia, denné poistné plnenie je vo výške 20 % z výšky mesačnej splátky úveru za každý deň jeho hospitalizácie počnúc 4. dňom hospitalizácie. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti z dôvodu hospitalizácie môže predstavovať maximálne 30 denných dávok. Poistné plnenie je splatné jednorazovo po ukončení hospitalizácie.

Dôležité pojmy

 • Poistník

  PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktorý s poisteným uzatvoril Zmluvu o úvere

 • Poistený

  Klient - fyzická osoba spotrebiteľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s Poistníkom uzavretú úverovú zmluvu alebo fyzická osoba, ktorá ako spoludlžník pristúpila k záväzku dlžníka (právnickej osoby resp. fyzickej osoby podnikateľa) Zo zmluvy o úvere. V prípade úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, je možné poistiť max. jedného klienta.

 • Poisťovateľ

  MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktoré s poistníkom uzatvorili poistnú zmluvu.

 • Poistná udalosť

  Náhodná udalosť v Poistnej zmluve bližšie uvedená, s ktorou je spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie.

 • Poistné plnenie

  Suma, ktorá je podľa Poistnej zmluvy vyplatená oprávnenej osobe, v prípade ak nastane povinnosť Poisťovateľa plniť.

 • Prihláška

  Dokument, v ktorom vyhlasujete súhlas s poistením a pristupujete k poisteniu podľa Poistnej zmluvy.

 • Škodová udalosť

  Náhodná udalosť v Poistnej zmluve bližšie uvedená, s ktorou môže byť spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť Poistné plnenie.

 • Zmluva o úvere

  Zmluva, ktorej účelom je poskytnutie spotrebiteľského úveru, alebo úveru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej je dojednané poistenie poisteného podľa tejto poistnej zmluvy vo forme Prihlášky do poistenia, a na základe ktorej má Klient záväzky voči poistníkovi (najmä splatiť úver, úrok z úveru, ostatné príslušenstvo a súvisiace nároky).

Dokumenty

 • V zmysle Rámcovej poistnej zmluvy, v znení jej dodatkov, uzavretej medzi spoločnosťami PROFI CREDIT, Slovakia, s. r.o., ako poistníkom s MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu ako poistiteľom Vám poskytuje možnosť poistenia schopnosti splácať Váš úver. Poistenie je možné uzavrieť súčasne s úverovou zmluvou. Všetky dokumenty súvisiace s poistením nájdete v časti Dokumenty.

Hlásenie škodovej udalosti

 • Poistený škodovú udalosť rieši priamo s Poisťovateľom na jeho kontaktných miestach. Škodová udalosť musí byť nahlásená Poisťovateľovi bezodkladne, najneskôr do 90 dní od vzniku Škodovej udalosti. Príslušné tlačivo nájdete tu.

Starostlivosť o zákazníkov

 • Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa Vášho poistenia alebo máte akýkoľvek dôvod pre sťažnosť, kontaktujte prosím Poisťovateľa písomne na adrese Metlife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, alebo MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu alebo na emailovú adresu metlife@metlife.sk. Poisťovateľ doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti; ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovateľ Vás bude informovať o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť potrebnú na vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci s cieľom zistenia a/alebo odstránenia prípadných nedostatkov, pričom sa vychádza z obsahu sťažnosti. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ sa nebude takouto sťažnosťou zaoberať, pričom nie je ani povinný sťažovateľa o tom upovedomiť.

Najrýchlejšia pôžička na trhu!

Požičajte si online z pohodlia domova