Asociácia poskytovateľov spotrebných úverov Slovenskej Republiky

Asociácia organizácií splátkového predaja Slovenskej republiky bola založená v apríli 1998. K zmene názvu na Asociáciu poskytovateľov spotrebných úverov došlo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, jej členov dňa 19. marca 2013. Ako záujmové združenie združuje na základe dobrovoľnosti spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti predaja na splátky a poskytovania spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov.

Základným poslaním asociácie je chrániť záujmy svojich členov a zároveň spoluvytvárať prostredie, v ktorom spotrebitelia môžu plne využívať výhody užívania a obstarávania tovaru pre svoju osobnú spotrebu. Pre naplnenie tohto cieľa analyzuje súčasný stav právnych noriem a predpisov upravujúcich poskytovanie finančných prostriedkov pre spotrebiteľov, reaguje na poznatky z uplatňovania zákonov v praxi a navrhuje optimálne riešenia.

Pri zabezpečovaní záujmov ochrany svojich členov spolupracuje so štátnymi orgánmi, ako aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň dbá na to, aby členovia asociácie vystupovali korektne voči spotrebiteľom.

Pri stykoch so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a vo vzájomných vzťahoch členovia asociácie postupujú v súlade s Etickým kódexom člena Asociácie organizácií splátkového predaja SR, ktorého rešpektovanie patrí k základným podmienkam členstva.

http://www.apsu.sk/clenovia/

Nebankový register klientských informácií

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia vstúpila dňa 2.9.2015 do Nebankového registra klientskych informácií (ďalej NRKI). Hlavným cieľom NRKI je vzájomná výmena dát veriteľov o bonite, dôveryhodností a platobnej morálky klientov. Získané informácie bude spoločnosť PROFI CREDIT využívať na odborne posúdenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky a tým predchádzať neuváženému preuverovávaniu klientov.